پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.parsine.com/fa/news/168381/از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاهل
تاریخ ایجاد: 1390
 وضعیت روسپیگری در ایران از 1386 تا 1390
موضوع توضیح آدرس داده‌ها
پائینترین سن درختران فراری 9 ساله مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86
میانگین سنی دختران فراری 9 تا 17 ساله مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86
سن روسپیگری در سال 1390 از 20 تا 30 سالگی به 12 تا 18 سالگی کاهش کرده است مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86
تعداد مراکز فحشا در تهران 8 هزار باند مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86
تعداد زنان تن فروش 300 تا 600 هزار نفر معینی کارشناس مسائل اجتماعی
درصد زنان متأهل خیابانی 10 تا 12 درصد معینی کارشناس مسائل اجتماعی
میانگین سن زنان متأهل خیابانی 20 تا 29 ساله معینی کارشناس مسائل اجتماعی
مردان متقاضی 67 درصد مجرد و بقیه متأهل دکتر ابهری عضو مرکز پژوهش دانشگاه شهید بهشتی
http://www.parsine.com/fa/news/168381/از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاهل
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!