پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 16-6- معلولین بر حسب تعداد موارد معلولیت(1) 1395
موضوع درجه تعداد مرد و زن مرد زن
کل معلولین(2)
جمع 1017659 637357 380302
یک نوع معلولیت 822246 519505 302741
دو نوع معلولیت 137195 82733 54462
سه نوع معلولیت و بیشتر 58218 35119 23099
ساکن در نقاط شهری
جمع 669135 420174 248961
یک نوع معلولیت 546371 346131 200240
دو نوع معلولیت 86204 51882 34322
سه نوع معلولیت و بیشتر 36560 22161 14399
ساکن در نقاط روستائی
جمع 347870 216777 131093
یک نوع معلولیت 275367 173062 102305
دو نوع معلولیت 50896 30792 20104
سه نوع معلولیت و بیشتر 21607 12923 8684
1- شامل نابينايي، ناشنوايي، اختلال در گفتار وصدا، قطع دست، نقص دست، قطع پا، نقص پا، نقص تنه و اختلال ذهني ميباشد.
2- اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به آمار معلولين غيرساكن است كه در كل منظور شده است.
مأخذ: مركز آمار ايران - دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري - جدول 6-16- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!