پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
16-7 -معلولین بر حسب نوع معلولیت به تفکیک جنس - آبان 1390
موضوع
کل شهری روستائی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
نابینا 98977 58521 40456 61073 36578 24495 37824 21896 15928
ناشنوا 99602 56380 43222 63324 35985 27339 36183 20334 15849
اختلال در گفتار و صدا 136829 81771 55058 83528 50026 33502 53185 31673 21512
قطع دست 25615 20436 5179 17294 13919 3375 8311 6512 1799
نقص دست 127939 90083 37856 82907 58540 24367 44932 31475 13457
قطع پا 47278 34711 12567 32679 24271 8408 14558 10413 4145
نقص پا 263142 162822 100320 172867 106008 66859 90145 56729 33416
نقص تنه 137912 83155 54757 89991 54820 35171 47825 29267 19558
اختلال ذهنی 333996 202449 131547 224796 136231 88565 109017 66116 42901
مأخذ: اقتباس از داده های مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری - جدول 7-16- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!