پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات امور قضائی 1395

در سال 1395 ،2893 شعبه در دادگاه هاي عمـومی، 634 شـعبه در دادگاه هاي تجدیـدنظر و 274 شـعبه در دادگـاه هـاي انقـلاب فعال بوده اند که نسبت به سال قبل به ترتیب 4/4 درصد افـزایش، 8/3 درصد افزایش و 9/11 درصد کاهش داشته است. در سال 1395 ،76782 مـورد سـرقت امـاکن خصوصـی و 5002 مورد سرقت اماکن دولتی توسط نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران ثبت شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 1/0 درصد و 7/10 درصــد افــزایش داشــته اســت. همچنــین در ســال 1395، 84827 مورد سرقت منزل، 21379 مورد سـرقت مغـازه، 74959 سرقت اتومبیل و 70075 مورد سرقت موتور سـیکلت ثبـت شـده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 5/3 درصـد، 6/5 درصـد، 3/2 درصد و 3/10 درصد کاهش داشته است. در سال 1395 تعداد تصادفهـاي درون شـهري بـا 7/3 درصـد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 327 هزار فقره رسیده است. لازم به ذکر است که 2/1 درصد تصادفهـا منجـر بـه فـوت، 4/61 درصد منجر به جرح و 4/37 درصد منجر به خسـارت بـوده اسـت. همچنین در مورد تصادفهاي برون شهري نیز مـیتـوان گفـت بـا 4/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 142 هـزار فقـره رسیده است. از این تعداد 8/6 درصد تصـادفهـا منجـر بـه فـوت، 3/55 درصد منجر به جرح و 0/38 درصد منجر به خسـارت بـوده است. لازم به ذکر اسـت کـه در سـال 1395 تعـداد فـوتشـدگان در تصـادفات درون شهـري 9/5 درصد و در تصادفات بـرون شهــري 9/4 درصـد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!