پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: اخبار روز
تاریخ ایجاد: 31.3.1400
تاریخ قرائت: 21.6.2021

آمارهای واقعی از گوشه کنار انتخابات 1400 در ایران

بنابر گزارش سایت «بهار نیوز» آمار شرکت در انتخابات شوراهای شهر چند شهر بزرگ کشور با کاهش چشمگیر نسبت به دوره های قبل رو برو شده است. بر اساس آمار فرمانداری های ۵ شهر کلانشهر کشور نفرات اول شوراهای شهر یزد  هفت‌درصد، رشت  ۱.۷درصد، اصفهان  ۸.۹درصد، کرمان  ۴.۸درصد و تبریز  ۱.۵درصد آراء را به دست آوردند!

وضع مشارکت در انتخابات شوراها در برخی از کلانشهر‌ها

یزد واجدان شرایط  ۴۱۵هزار و ۱۲۶رای، نفراول ۲۹هزار و ۶۰۳نفر؛ معادل هفت‌درصد!

رشت واجدان ۶۹۲هزار، نفراول ۱۱هزار و ۹۰۴نفر؛ معادل ۱.۷درصد!

اصفهان واجدان یک‌میلیون‌ و ۱۳۰هزارنفر- اول ۱۰۰هزار و ۶۳۲نفر؛ معادل ۸.۹درصد!

کرمان واجدان ۶۰۰هزار، نفراول ۲۹هزار و ۹۶نفر؛ معادل ۴.۸درصد!

تبریز واجدان سه‌ میلیون و۴۳ هزار نفر؛ نفر اول با ۳۹ هزار رای؛ معادل ۱.۵درصد!

اخبار روز

31.3.1400

تاریخ قراست: 21.6.2021

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!