پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1368
خروج ابتاع ایران از کشور به تفکیک نوع گذرنامه 1367-1363
سال جمع عادی خدمات و سیاسی زیارتی
1363 851583 663613 15411 172559
1364 859415 676433 12567 170414
1365 775982 578103 11079 186800
1366 825860 000 000 000
1367 667979 000 000 000
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!