پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1368
 ظرفیت و تعداد مهمانخانه‌های کشور بر حسب درجه 1367-1363
  جمع یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره
سال تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت
1363 411 000 168 000 156 000 52 000 27 000 8 000
1364 391 000 147 000 156 000 56 000 24 000 8 000
1365 381 000 131 000 161 000 57 000 25 000 7 000
1366 334 30593 162 8699 118 9234 33 5216 14 3684 7 3760
1367 329 30572 172 9317 107 8647 30 5074 13 3626 7 3908
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!