پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
15-4- تصادفات (1) درون شهری و برون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت 1391-1396
شرح
درون شهری برون شهری
تعداد تصادفات(2)
تعداد مجروح
تعداد متوفی
تعداد تصادفات(2)
تعداد مجروح
تعداد متوفی
فوتی جرحی خسارتی فوتی جرحی خسارتی
1391 4633 166056 127111 190287 5160 10795 61604 62332 105392 13754
1392 4316 162686 107089 185475 4804 10172 64652 62010 108157 12961
1393 4111 178381 109426 205581 4371 9864 65770 53315 112064 12496
1394 4245 189987 121497 218508 4441 9968 73795 55295 123942 12427
1395 4011 20096 122586 231760 4181 9631 78702 54059 131771 11817
1396 4173 213275 119220 247522 4333 9663 83524 62276 138751 11869
١- در تصادفاتی كه تعدادی فوت و تعدادی دیگر مجروح می شوند، آمـار منجـر به فـوت ثبت می شود و تعداد فوتشدگان و مجروحان در ستونهای ذیربط منظور میشود.
٢- تعداد فوتشدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادف میباشد.
ماخذ: اقتباس از داده‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - جدول 4-15 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!