پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه -اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تصادفات(1) درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت 1375 - 1393
سال
کل تصادفات (فقره)
منجر به فوت منجر به جرح
منجر به خسارت (فقره)
تعداد تصادفات (فقره) تعداد فوت شده(2) تعداد تصادفات (فقره) تعداد مجروح(2)
1375 172325 453 519 22800 27057 149072
1385 646851 1307 1427 93789 115378 551755
1390 270015 4117 4457 151421 169850 114477
1393 162637 1244 1331 82374 97070 79019
1) در تصادفاتی كه تعدادی فوت و تعدادی دیگر مجروح می شوند، آمـار منجـر به فـوت ثبت می شود و تعداد فوتشدگان و مجروحان در ستونهای ذیربط منظور میشود.
2) تعداد فوت شدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادف میباشد.
مأخذ: اقتباس از داده‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه -اداره آمار- سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!