پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بخش‌های مختلف
منبع آمار: حمل و نقل مسافر توسط راه آهن ایران در سال 1399
حمل و نقل مسافر توسط راه آهن ایران در سال 1399
موضوع   تعداد ، مقدار مأحذ
تعداد مسافر جا بجا شده   10907274 اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری
تعداد مسافر حومه‌یی جا بهجا شده   4033952 پروژه بهره برداری از قطارهای حومه‌یی
نفر کیلومتر مسافر جا بجا شده (هزار)   5108112 اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری
نفر کیلومتر مسافر حومه‌یی جا بجا شده (هزار   377462 پروژه بهره برداری از قطارهای حومه‌یی
تعداد واگن مسافری در اسفند ماه 1399
خواب 1308
اداره کل واگن ها
اتوبوس 264
خود کشش (ترن ست پردیس) 109
خود کشش (اتوبوسی ریلی) 140
جمع 1821
خدماتی 376
جمع کل 2197
ماهنامه آماری 12 ماهه 1399 راه آهن جمهوری اسلامی ایران
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!