پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 12-2- تعداد لکوموتیو، مسافر و بار خالص حمل شده به وسیله راه آهن 1380 - 1396
سال
لکوموتیو(1) مسافر بار خالص
تعداد دستگاه قدرت (اسب بخار) تعداد (هزار نفر) نفر کیلومتر (میلیون) وزن (هزار تن) تن کیلومتر (میلیون)
1385 360 1040400 21346 12549 32978 20542
1390 429 1294087 28560 17877 33104 21008
1393 509 1464769 24802 16272 34924 24461
1394 545 1541034 24453 14938 35647 25014
1395 556 1581881 23042 12982 40282 27243
1396 581 1666606 24480 13272 46766 30299
1) منظور لکوموتیو فعال است.
مأخذ: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 2-12 -سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!