پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعا
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 12-1- طول خطوط راه آهن برحسب نوع 1380 - 1396
سال خطوط اصلی خطوط مانوری خطوط صنعتی - تجاری
1380 7159 1308 788
1385 8595 1597 945
1390 9992 1827 966
1391 10223 1839 949
1392 10407 1889 945
1393 10376 1869 972
1394 10459 1873 1016
1395 10475 1938 1024
1396 11061 1957 1059
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات - 1-12 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!