پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بخش‌های مختلف
منبع آمار: ماهنامه آماری 12 ماهه 1399 راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 امکانات موجود و فعالیت‌های راه آهن 1399
نوع واگن نوع عدد،مقدار مأخذ
تعداد واگن‌های باری در گردش 26978 اداره کل واگن‌ها
میانگین روزانه تعداد لکوموتیو در گردش 611 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
کل تعداد لکوموتیو در گردش 954 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
میانگین روزانه تعداد لکوموتیو در سرویس 537 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
میانگین روزانه تعداد لکوموتیو در سرویس (به تفکیک نوع)
مانوری 120 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
بارز + تردد 305 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
مسافری + محلی 108 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
میانگین روزانه مسافت پیموده شده لکوموتیوها (به تفکیک نوع سرویس)
مانوری 28587 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
بارز + تردد 142526 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
مسافری + محلی 92985 سیستم ثبتی روزانه دیزل‌ها
میزان مصرف سوخت گازوئیل. (هزار لیتر)
دیزل 434285 سیستم ثبتی سوخت مخازن
خودکش 7352 سیستم ثبتی سوخت مخازن
سایر 451662 سیستم ثبتی سوخت مخازن
عملیات انجام شده در مناطق مختلف جهت بهسازی خطوط (متر) 15835 اداره کل خط و سازه‌های فنی
عملیات انجام شده در مناطق مختلف جهت بازسازی خطوط (متر)
به تفکیکی پلاک‌ها 12528 اداره کل خط و سازه‌های فنی
به تفکیکی ایستگاه‌ها 7508 اداره کل خط و سازه‌های فنی
جمع ایستگاه و پلاک 20036 اداره کل خط و سازه‌های فنی
اقتباس از ماهنامه آماری 12 ماهه 1399 راه آهن جمهوری اسلامی ایران
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!