پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اداره کل سیر و حرکت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1399
 تناژبار بارگیری شده در سال 1399
مناطق مقدار
جنوب 4157793
لرستان 182318
اراک 1118280
تهران 2324194
شمال 150738
شما2 1229486
شمال شرق1 487572
شمال شرق2 333481
خراسان 1802084
شمال غرب 767046
آذربایجان 1523310
اصفهان 4558814
نزد 15540696
کرمان 1472620
جنوب شرق 150575
هرمزگان 7079959
قم 161396
زاگرس 123416
شرق 6621665
فارس 499332
غرب 71793
توشه 79780
حمل خودرو 127900
جمع کل 50564248
مأخذ: : اداره کل سیر و حرکت - سالنامه آماری 12 ماهه 1399 راه آهن جمهوری اسلامی ایران
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!