پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 12-5- تعداد انواع وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت شمارهگذاري شده (دستگاه)
سال جمع سواری اتوبوس مینی بوس وانت و کامیونت کامیون تریلی موتورسیکلت تاکسی آمبولانس ماشین آلات کشاورزی سایر(1)
1380 451984 (2)271886 2689 1306 44038 6037 1677 124351 ... ... ... ...
1390 2482718 1378860 2792 2534 200035 22003 ... 813386 39460 1730 6169 15749
1395 2182506 1265678 1260 929 82061 10326 ... 736953 48623 602 25991 10083
1396 1752238 1463212 1477 851 75767 7850 ... 153119 16005 775 23239 9943
1- شاملکامیون کشنده، نیمه یدك و جرثقیل است.
2 - شامل آمبولانس نیز میباشد.
مأخذ: نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - جدول 5-12- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!