پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت راه و ترابري - سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور - دفتر فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 12-8- وزن بار جا به جا شده(1) توسط وسائل نقلیه باری عمومی جاده‌ای 1395-1396 (هزار تن)
سال خروجی ورودی جا به جائی در داخل
1380 108354 108354 40546
1390 241480 241480 104343
1395 282645 282645 104870
1396 312885 312885 115462
1) اطلاعات مندرج، مربوط به میزان باري است که براي حمل آن بارنامه صادر شده است.
ماخذ- وزارت راه و ترابري - سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور - دفتر فناوري اطلاعات - جدول 8-12 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!