پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1394 + 1395
 تعداد و ظرفیت کشتی‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های وابسته در پیان اسفند 1375-1395 (فروند - تن - نفر)
سال
جمع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کشتیرانی ایران و هند کشتیرانی ولفجر ۸ کشتیرانی دریای خزر
تعداد کشتی
ظرفیت
تعداد کشتی
ظرفیت بار
تعداد کشتی
ظرفیت بار
تعداد کشتی
ظرفیت
تعداد کشتی
ظرفیت
بار مسافر بار مسافر بار مسافر
1375 101 2472434 2958 73 2220590 10 226211 13 8943 2764 5 16690 194
1380 112 3068859 2630 85 2835484 8 204258 13 5587 2630 6 23530 .
1385 115 3732999 1993 85 3343316 7 335385 16 22508 1993 7 31790 .
1390 136 5296260 1868 93 4497262 7 642942 20 82114 1868 16 73942 .
1393 128 4479999 1843 82 4171053 3 130798 19 82044 1843 24 96104 .
1394 130 4927792 1843 84 4462804 4 289615 19 82044 1843 23 93329 .
1395 129 4727445 1713 86 4561102 . . 20 71686 1713 23 94658 .
مأخذ: تا سال 1393 از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1393 / از 1394 به بعد - جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!