پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان بنادر و کشتیرانی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396+1394+1395
 12-10 / 12-9- تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده بر حسب بنادر بازرگانی 1375-1396 (فروند)
سال
جمع کل
بنادر جنوب بنادر شمال
جمع آبادان امام خمینی(1) بوشهر شهید با هنر و شهبد رجائی (بندر عباس) شهید بهشتی (چابهار) شهید کلانتری خرمشهر لنگه جمع امیرآباد انزلی نکا بوشهر
1375 3334 2199 0 675 148 1325 51 0 0 0 1135 0 690 0 445
1380 5530 3984 38 1092 161 2201 50 5 51 386 1546 51 898 83 514
1385 9169 5889 6 1429 477 3403 57 27 236 254 3280 203 1365 1294 418
1390 9172 6393 0 1641 624 3336 (2)98 . 563 131 2779 718 1675 93 293
1393 9196 7270 0 1815 496 3665 (2)168 . 694 432 1926 813 800 47 266
1394 9028 7082 1 1715 557 3651 139 . 537 482 1946 789 804 50 303
1395 9020 7173 2 1610 586 3981 135 . 435 424 1847 626 973 14 234
1396 9280 7367 1 1675 564 4002 113 . 688 324 1913 845 756 80 232
1) شامل کشتی‌های وارد شده به بندر ماهشهر نیز می‌باشد.
2) از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کالنتری در آمار بندر شهید بهشتی (چابهار) منظور می‌شود.
مأخذ: تا 1393اقتباس از داده های سازمان بنادر و کشتیرانی - جدول 10-12 - سالنامه آماری کشور 1393 / از 1394 به بعد - جدول 10-12 - سالنامه آماری 1395 / آمار سال 1396 از جدول 9-12- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!