پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 12-10- وزن کالاهاي بارگیری شده به وسیله شناورهاي با ظرفیت هزار تن و بیشتر در بنادر بازرگانی 1380-1396 (هزار تن)
سال
بنادر جنوب
جمع آبادان امام خمینی بوشهر شهید باهنر و شهید رجائی (بندر عباس)
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی
1380 17997 8885 . . 11252 4601 76 21 6669 4070
1390 20992 34550 . . 12643 9494 386 474 7930 24134
1394 2498 36842 . . 17069 7980 421 815 7489 27397
1396 26414 57846 . . 17069 10662 440 701 8905 44719
                     
     
سال
بنادر جنوب    
شهید بهشتی(2) شهید کلانتری(2) خرمشهر لنگه    
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی    
1380 . 63 . 16 . 14 . 101    
1390 . 10 ... ... 33 426 . 12    
1394                    
1396 . 186 ... ... 2 399 . 65    
  . 20 ... ... . 1354 . 389    
سال
بنادر شمال
جمع امیرآباد انزلی نوشهر نکا
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی
1380 . 121 . . // 75 . 46 . .
1390 37 1609 3 1408 . 177 . 24 34 .
1394 . 986 . 860 . 108 . 18 . .
1396 . 441 . 427 . . . 14 . .
1- تخلیه مواد نفتی مربوط به بندر ماهشهر میباشد که دربندر امام خمینی منظور شده است.
2 - از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کلانتري در آمار بندر شهید بهشتی (چابهار) منظور میشود.
مأخذ- سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 10-12- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!