پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 12-10- وزن کالاهاي تخلیه شده به وسیله شناورهاي با ظرفیت هزار تن و بیشتر در بنادر بازرگانی 1380-1396
سال
بنادر جنوب
جمع آبادان امام خمینی بوشهر شهید باهنر و شهید رجائی (بندر عباس)
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی
1380 17593 23815 149 // 815 12048 1198 288 14949 10827
1390 19747 36960 . . 211 12940 1441 1750 16946 21468
1394 1989 32089 . . 933 16668 1073 1636 16743 13138
1396 20731 34156 . . 1601 15987 100 1267 18334 15758
                     
     
سال
بنادر جنوب    
شهید بهشتی(2) شهید کلانتری(2) خرمشهر لنگه    
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی    
1380 482 476 . 2 . 127 . 47    
1390 1143 278 ... ... 6 513 . 11    
1394 1140 338 ... ... 2 261 . 48    
1396 696 631 ... ... . 490 . 23    
                     
سال
بنادر شمال
جمع امیرآباد انزلی نوشهر نکا
نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی
1380 432 3923 . 110 // 2559 122 1242 310 12
1390 858 6906 68 1388 444 4802 4 716 342 .
1394 465 4719 104 1916 216 1971 19 832 125 .
1396 531 5260 46 2718 81 1949 . 593 404 .
1- تخلیه مواد نفتی مربوط به بندر ماهشهر میباشد که دربندر امام خمینی منظور شده است.
2 - از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کلانتري در آمار بندر شهید بهشتی (چابهار) منظور میشود.
مأخذ- سازمان بنادر وکشتیرانی - دفترفناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 10-12- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!