پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - دفتر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
13-12- حمل و نقل بار توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی ایران و هند 1375-1395 (هزار تن کرایه‌ای)
شرح
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کشتیرانی ایران و هند
جمع توسط کشتی‌های شرکت توسط کشتی‌های اجاره‌ای جمع توسط کشتی‌های شرکت توسط کشتی‌های اجاره‌ای
واردات - بارگیری ازبنادر خارجی
1375 14148 9603 4545 395 199 196
1385 18246 16988 1258 2501 2501 .
1393 15782 15659 123 . . .
1394 13275 13012 263 . . .
1395 12730 12519 211 . . .
تخلیه در بنادر داخلی
1375 13299 9255 4044 387 214 173
1385 11055 10172 882 . . .
1393 9638 9316 122 . . .
1394 5777 5748 29 . . .
1395 9348 9324 24 . . .
صادرات - بارگیری از بنادر داخلی
1375 105 88 17 . . .
1385 3929 3733 195 136 136 .
1393 7064 6984 80 409 409 .
1394 9758 9716 42 . . .
1395 9378 9373 5 . . .
تخلیه در بنادر خارجی
1375 (1)163 (1). (1). . . .
1385 11120 105490 571 2602 2602 .
1393 13903 123822 81 409 409 .
1394 17421 17146 275 . . .
1395 12905 12713 192 . . .
مأخذ: اقتباس از داده‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - دفتر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی - تا سال 1393: جدول 13-12 - سالنامه آماری کشور 1393- از سال 1394: جدول 13-12 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!