پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: قصل ششم - اطلاعات و شاخص‌های عملیاتی شرکت های هواپیمائی
تاریخ قرائت: 2.6.2021
جدول 6-5: وضعیت پرسنلی شرکت‌های هواپیمائی داخلی در سال 1398
ردیف نام شرکت خلبان و کمک خلبان مهماندار مهندس پرواز مهندسی و تعمیرات خدمات فرودگاهی بازرگانی حراست اداری و مالی سایر پرسنل حمع کل
1 آتا 100 180 0 272 99 46 79 57 358 1.090
2 زاگرس 82 143 34 117 39 34 49 263 0 761
3 کیش ایر 66 125 0 125 117 42 69 145 147 836
4 آسمان 179 276 2 874 372 365 193 147 697 3.105
5 قشم ایر 93 192 58 160 85 21 52 167 112 940
6 ایران ایرتور 118 268 0 143 118 151 90 38 367 1.293
7 وارش 37 95 0 49 37 19 22 19 141 429
8 تابان 46 78 47 95 48 29 46 37 343 768
9 معراج 41 95 26 200 30 19 3 100 52 566
10 پویا ایر 41 15 13 65 4 3 12 5 30 188
11 ماهان 305 1.036 6 1.318 138 201 123 213 1.391 4.731
12 کارون 25 35 46 37 31 16 33 18 108 349
13 ایران ایر 347 698 7 1.463 39.905 352 437 646 1.812 9.757
14 کاسپین 66 119 0 95 34 20 23 22 240 619
15 سپهران 28 48 0 58 40 23 10 15 55 277
16 ساها 23 34 0 15 12 9 11 16 103 223
17 فلای پرشیا 14 18 0 22 10 4 8 5 32 114
18 جمع کل 1.598 3.437 239 4.985 5.199 1.350 1.262 1.908 5.956 26.047
مأخذ: قصل ششم - اطلاعات و شاخص‌های عملیاتی شرکت های هواپیمائی - قرائت شده در 2.6.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!