پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: طلاعات و شاخص‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمائی
تاریخ قرائت: 2.6.2021
جدول 6-1: گزارش اطلاعات و آمار پروازهای داخلی مولد درآمد در سال 1398
شرکت ایران ایر ایران ایرتور آتا آسمان پویاایر تابان زاگرس ساها سپهران
تعداد پرواز 25.478 13.918 13.316 23.466 1.642 4.623 15.346 2.341 3.669
ساعات پرواز 37.116 19.116 16.398 32.513 1.854 5.942 23.058 3.227 6.036
مافر حمل شده 1.764.910 2.309.754 1.677.557 2.135.215 52.851 633.448 1.607.361 297.468 427.178
صندلی عرضه شده 2.388.971 2.538.346 2.097.563 2.552.251 68.877 752.124 2.455.360 324.552 461.778
مسافت طی شده (هزار کیلومتر) 13.270 10.301 10.460 16.138 1.036 3.818 13.491 2.067 2.755
مسافر کیلومتر حمل شده (هزار) 1.013.115 1.790.219 1.340.745 1.536.020 34.144 534.913 1.410.282 264.637 215.849
صندلی کیلومتر عرضه شده (هزار) 1.363.957 1.878.378 1.649.037 1.668.542 72.438 630.937 2.130.447 286.056 232.355
ضریب ظرفیت مسافر (٪) 743 910 813 921 471 848 662 925 929
بار حمل شده (تن) 2.283 4 198 2.085 57 0 0 0 0
پست حمل شده (تن) 708 0 34 0 0 0 0 0 0
تن کیلومتر حمل شده (هزار) 103.784 150.414 120.600 140.264 32.378 55.894 128.334 21.768 29.036
تن کیلومتر عرضه شده (هزار) 188.891 176.999 163.842 173.367 80.228 65.764 217.559 24.744 36.130
ضریب ظرفیت وزنی (٪) 549 850 736 809 404 850 590 880 804

 

ادامه جدول فوق 

جدول 6-1: گزارش اطلاعات و آ«ار پروازهای داخلی مولد درآ«د در سال 1398
شرکت قلای پرشیا قشم ایر کارون کاسپین کیش ایر ماهان ایر معراج وارش جمع
تعداد پرواز 596 9.484 6.219 12.457 9.098 18.211 3.870 6.655 170.389
ساعات پرواز 794 12.537 5.620 15.292 13.339 27.786 6.578 8.480 235.686
مافر حمل شده 78.456 761.013 485.991 1.643.714 950.638 2.389.922 533.755 789.920 8.539.151
صندلی عرضه شده 83.440 997.669 612.793 1.935.877 1.222.210 3.095.129 585.582 902.748 23.075.270
مسافت طی شده (هزار کیلومتر) 459 10.806 4.022 9.218 8.529 14.248 3.732 5.093 129.443
مسافر کیلومتر حمل شده (هزار) 60.812 873.208 324.699 1.216.349 1.030.661 2.094.313 20.945 612.352 14.292.263
صندلی کیلومتر عرضه شده (هزار) 64.450 1.140.842 403.423 1.432.550 1.186.761 2.656.956 22.574 693.311 17.513.014
ضریب ظرفیت مسافر (٪) 944   805 849 868 788 928 883 816
بار حمل شده (تن) 629 864 56 1 740 6.034 0 1 12.952
پست حمل شده (تن) 0 0 0 0 0 431 0 0 1.173
تن کیلومتر حمل شده (هزار) 4.729 78.076 28.608 107.041 96.260 194.491 515.041 53.888 1.160.606
تن کیلومتر عرضه شده (هزار) 6.581 115.525 40.235 139.891 118.586 471.802 566.019 72.065 2.658.228
ضریب ظرفیت وزنی (٪) 719 676 711 765 812 412 910 748 700
امأخذ: طلاعات و شاخص‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمائی - قرائت شده 2.6.2021

 

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!