پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
منبع آمار: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
عملکرد حمل و نقل هوائی 1384-1386
موضوع
سال درصد تغییر
1384 1385 1386 1385 1386
مسافر جا به جا شده (میلیون نفر) 15,7 18,1 17,9 15,3 -1,1
پروازهای داخلی 10,6 12,4 12,9 17 4
پروازهای بین‌المللی 5,1 5,7 5 11,8 -12,3
کالای حمل شده (هزار تن) 118,2 154,8 1621,3 31 4,2
تعداد پروازهای ترانزیتی (هزار پرواز) 129,8 145,8 153 12,3 4,9
مأخذ: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!