پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان هواپیمائی کشوری - دفترفناوری اطلاعات و بررسیهای آماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
12-19 / 12-16- تعداد حجاج (1) حمل شده توسط شرکت‌های هواپیمائی 1380-1396 (نفر)
شرح مبدأ مقصد
1380 88591 88666
1385 103133 103689
1390 98484 96265
1391 75895 75556
1392 64720 66285
1393 64506 64506
1394 64343 63835
1395(2) x x
1396 86144 86090
1) منظور، حج تمتع است.
2) در سال 1395 به دلیل حادثه منا و قطع رابطه سیاسی ایران و عربستان سعودی حجاج ایرانی در مراسم حج شرکت نکردند.
مأخذ: سازمان هواپیمائی کشوری - دفترفناوری اطلاعات و بررسیهای آماری - جدول 19-12- سالنامه آماری کشور 1395 و جدوال 16-12 از سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!