پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان هواپیمائی کشوري، دفترفناوري اطلاعات و بررسی هاي آماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
12-20 / 12-17- بار و محمولات پستی خروجی و ورودي ازطریق فرودگاه هاي کشور برحسب پروازهاي داخلی و بین المللی 1380-1396 (تن)
سال
بار محمولات پستی
خروجی ورودی خروجی ورودی
جمع داخلی بین‌المللی جمع داخلی بین‌المللی جمع داخلی بین‌المللی جمع داخلی بین‌المللی
1380 51979 26968 25012 52953 26968 25985 3914 2751 1162 3970 2751 1218
1385 58529 33173 26356 128559 32173 96386 6774 4763 2011 9723 4763 4960
1390 81219 56413 24806 117634 56413 61221 8023 3843 4180 11685 3843 7842
1391 39598 13581 26017 54811 13581 41230 4276 3005 1271 4129 3005 1124
1392 28701 11157 17544 45392 11157 34235 3620 2676 944 3610 2676 934
1393 33088 10086 22002 50596 10086 40510 2995 2291 704 3196 2291 905
1304 42606 9687 32919 53440 9687 43753 2323 1601 722 2600 1601 999
1395 31433 12524 18909 39178 12524 26654 1901 1781 120 2471 1781 690
1396 44091 12322 31769 78312 12322 65990 3318 2412 906 3924 2412 1512
مأخذ: - سازمان هواپیمائی کشوري، دفترفناوري اطلاعات و بررسی هاي آماري - جدول 20-12 / 17-12- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!