پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران - اداره آمار و سیستم‌های اطلاعاتی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1368
مسافر، بار و محمولات پستی حمل شده به وسیله هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران 1367-1363
سال
تعداد مسافر (هزار نفر)
بار (تن)
محمولات پستی (تن)
جمع داخلی بین‌المللی
1363 4039 3278 761 49209 3017
1364 3367 2444 923 49275 3467
1365 4514 3602 912 62258 4330
1366 4706 3698 1008 63126 3867
1367 4257 3599 658 51672 3576
مأخذ: هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران - اداره آمار و سیستم‌های اطلاعاتی - درج در سالنامه آماری ایران 1367 - انتشار 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!