پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
23-12- کارکنان کارگاه‌های خدمات انبارداری و جبران خدمات کارکنان مزد و حقوق بگیر 1384-1393 (میلیون تن)
سال کارکنان کارکنان مزد و حقوق بگیر کارکنان بدون مزد و حقوق بران خدمات کارکنان(1)
1384 8177 7083 1094 230341
1387 8582 7528 1054 437934
1390 10410 9252 1158 696499
1393 10911 9468 1443 1204642
1) شامل حقوق و مزایا و سایر پرداختی هاي نقدي و غیر نقدي به کارکنان مزد و حقوق بگیر است.
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 23-12- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!