پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات حمل و نقل 1395  

در سال 1395 طول خطوط راه‌آهـن (اصـلی، مـانوري و صـنعتی- تجاري) 13437 کیلومتر بوده که نسبت به سال گذشته در حـدود 67/0 درصد افزایش داشتـه است. در همین سـال طــول راه‌هـاي شــهري 87167 کیلـــومتر و طــول راه‌هــاي روســتایی 128394 کیلومتر بوده است. در سال 1395 تعداد مسافر جابجا شده توسط راه‌آهن 23 میلیون و 42 هزار نفر بوده است. همچنین در این سال بیش از 166 میلیون مسافر توسط وسایل نقلیه مسافري جاده‌اي (اتوبوس، مینیبوس و سواري کرایه‌اي) حمل شده است که مقصد 2/54 درصد مسافران درون همان استان و 8/45 درصد برون استان بوده است. در سال 1395 در حدود 2182 هزار وسیله نقلیه موتوري در کشور شماره گذاري شده است که نسبت به سال قبل 8/43 درصد افزایش نشان میدهد. تعداد مسافران خروجی برحسب پروازهاي داخلی و بین‌المللی در سال 1395 به 27 میلیون و 542 هزار نفر رسیده است که در مقایسه با سال قبل 8/16 درصد افزایش یافته است. میزان کالاي تخلیه و بارگیري شده در بنادر بازرگانی کشور در سال 1395 به ترتیب حدود 58 و 77 میلیون تن است که 49 درصد میزان تخلیه و 64 درصد میزان بارگیري مربوط به کالاهاي غیر نفتی میباشد.

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!