پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي.معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی حمل و نقل در پایان اسفند 1375-1393 (میلیون ریال)
شرح تعداد اعضاء شاغلان سرمایه
تعاونی‌های ثبت شده(1)
1375 801 154752 45941 291703
1385 2521 186166 66810 456454
1390 4116 133853 86106 5159387
1393 4263 236770 80680 5091636
تعاونی‌های در دست اجراء
1375 ---- ---- ---- ----
1385 4 54 63 67
1390 61 944 973 1649
1393 2 14 17 4
تعاونی‌های فعال
1375 504 60518 39167 4537502
1385 1455 78324 52375 4704154
1390 2579 178316 67804 4678827
1393 2168 179107 54899 4853063
1) شامل تعاونی‌های فعال، غیر فعال و در دست اجرا
مأخذ: اقتابس از داده‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي.معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال. مرکز آمار و اطلاعات راهبردي. - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!