پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: پست جمهوري اسلامی ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
13-16- انواع مرسولات پستی صادره برون استانی 1395 (مرسوله)
موضوع تعداد
جمع کل 44991677
عادی 44830967
سفارشی
نامه 24247
بسته و کیسه 43911
مطبوع 6677
امانت 63073
پیشتاز
نامه 13001
بسته 9801
مأخذ - اقتباس از داده‌های شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌ - جدول 16-13- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!