پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زيربنايي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
13-6- خانوارهای کشور بر حسب دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات 1387-1396
سال کل خانوارهای کشور خانوارهای دارای تلفن ثابت خانوارهای دارای تلفن همراه خانوارهای دارای رایانه خانوارهای با دسترسی به انترنت در محل سکونت
1387 18779479 159809396 13389396 5665902 3411499
1389 20286247 19227132 17388037 7146171 4336567
1392 22821770 21921323 21119173 10468407 8625067
1396 24684028 24379847 . 17216069 17960302
مأخذ: مرکز آمار ايران - دفتر صنعت، معدن و زيربنايي - جدول 6-13- سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!