پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
13-1- تعداد تلفن‌های ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی 1375-1396
سال تلفن‌های منصوبه تلفن‌های مشغول به کار نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی
1375 6690549 5824968 14550
1380 12170431 10896572 31893
1385 27143632 22626944 51058
1390 31377423 26540207 52704
1393 33703240 29417318 54320
1394 34688475 30262157 54273
1395 35594125 30506633 55207
1396 37376570 30944169 55325
مأخذ- اقتباس از داده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی - جدول 1- 13 - سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!