پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطلاعات عملکردي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
13-17- تعداد ایستگاه ها و فرستنده هاي رادیویی موج کوتاه 1380-1395
سال و استان ایستگاه فرستنده
1380 5 34
1385 4 28
1390 4 28
1391 x 28
1392 4 28
1393 4 28
1394 4 26
1395 3 14
تهران . .
خوزستان 1 2
سیستان و بلوچستان 1 2
کرمان 1 10
مآخذ- صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران. اداره کل ارزیابی عملکرد. مدیریت آمار و اطلاعات عملکردي - جدول 17-13- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!