پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
تعداد مشترکان تلفن‌های همراه مشغول به کار در پایان اسفند 1375 - 1395
سال تعداد
1375 59967
1380 2087353
1385 15385289
1389 (1)50206896
1390 (1)55426281
1391 59402896
1392 63831568
1393 70920183
1394 75914506
1395 82883447
1) تعداد 18680000 فقره سیم كارت ایرانسل در سال 1389 و تعداد 21271259 فقره سیم كارت ایرانسل در سال 1390 در سرجمع منظور شده است.
مأخذ:  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1395 + 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!