پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: شرکت مخابرات ایران - دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه‌ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367
مرکز تلفن بین شهری و تعداد نقاط روستائی دارای ارتباط بین شهری 1367-1363
سال
تلفن بین شهری
تعداد نقاط روستائی دارای ارتباط بین شهری
شهرهای مجهز به سیستم مایکروویو مراکز کاریر مراکز بی‌سیم
1363 122 345 39 1675
1364 112 357 29 1987
1365 113 396 29 2329
1366 123 457 24 2745
1367 131 449 24 3220
مأخذ: شرکت مخابرات ایران - دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه‌ها - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!