پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://tarikhirani.ir/fa/news/44/bodyView/4134/
تعداد کارگران در شرکت نفت جنوب ایران 1288-1308
سال تعداد کارگر ساعات کار
(1908) 1288 1360 کارگر در صنعت نفت ساعت کار روزانه بدون حد
(1921) 1300 17000 نفر کارمند و کارگر 9 تا 12 ساعت در روز
(1929) 1308 9000 کارگر اعتصابی 7 ساعت برای تابستان و 8 ساعت برای زمستان
http://tarikhirani.ir/fa/news/44/bodyView/4134/از.عمله.تا.کارگر؛.زایش.طبقه.کارگر.در.صنعت.نفت.ایران...تورج.اتابکی.html

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!