پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: محجوب، دبیر کال خانه کارگر
تاریخ ایجاد: قرائت شده: 1392
تاریخ قرائت: قرائت شده: 1395

تعداد کارگران عضو خانه کارگر 1392

قرائت شده: 1392 در بخشی دیگر از سخنان خود گفت خانه کارگر در حال حاضر یک میلیون و 100 هزار نفر عضو مستقل، و بیش از این رقم هم عضو غیر مستقل دارد....

محجوب تصریح کرد: مجموعه کارگران سراسر کشور بیش از 10 میلیون نفر است که بیش از 2 میلیون نفر از آنها با خانه کارگر در ارتباط هستند و هر ساله بیش از 150 هزار نفر نیز به این تعداد اضافه می شوند.

منبع: ایسنا از سایت: چه تعداد کارگر در کشور داریم؟

قرائت شده: 1392

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!