پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ ایجاد: 15.01.21393
بسته دستمزد 1394 (ارقام به تومان)
با تصويب شورایعالی کار؛ پرونده دستمزد 94 بسته شد. جدول کامل مزايای جديد کارگران دوشنبه ٢۵ اسفند ١٣٩٣. حداقل دستمزد ٩۴ مشمولان قانون کار از ۶٠٨٩٠٠ تومان به ٧١٢۴٢۵ تومان افزايش يافت. بن نقدی ماھيانه به ١١٠ھزارتومان، حق مسکن ۴٠ھزارتومان، سنوات روزانه ١٠٠٠ تومان، حق اولاد يک فرزند نيز ٧١٢۴١تومان شد .به گزارش خبرنگار مھر، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آينده ميليون ھا مشمول قانون کار را تعيين و تصويب کرد. بر اين اساس، از ابتدای سال آينده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزايش دريافتی ماھيانه مواجه خواھند شد. طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردين ماه سال آينده حق بن نقدی کارگران از ٨٠ به ١١٠ ھزارتومان، حق مسکن از ٢٠ به ۴٠ ھزارتومان، حق سنوات از ۵٠٠ تومان روزانه به ١٠٠٠ تومان، حق اولاد يکنفر از ۶٠٨٨٨ تومان به ٧١٢۴١ تومان و حداقل مزد روزانه نيز از ٢٠٢٩٧ تومان به ٢٣٧۴٧ تومان افزايش می يابد. تا يکی دو روز آينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغيه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدھای مشمول قانون کار کشور ارائه خواھد کرد.
حداقل دستمزد ماھيانه 712425
حق مسکن ماھيانه 40000
حق بن نقدی (خواروبار) 110000
حق اولاد- يک فرزند 71242
حق اولاد- دو فرزند 142485
حق سنوات روزانه 1000
حداقل مزد روزانه 23747
مجموع دريافتی افراد مجرد 892430
مجموع دريافتی افراد متاھل با يک فرزند 963671
مجموع دريافتی افراد متاھل با دو فرزند 1034912
تاریخ ایجاد: 15.01.21393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!