پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
11-14 - مشخصات عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی در پایان اسفن 1380-1395 (میلیون ریال)
شرح تعداد شرکت‌های تعاونی عضو شاغلان سرمایه
اتحادیه‌های تعاونی ثبت شده(1)
1380 418 16378 2002 965539
1395 1176 47987 13876 1731796
1396 1199 828803 1803485 13414
اتحادیه‌های تعاونی‌ در دست اجرا
1380 45 535 355 973
1395 . . . .
1396 . . . .
اتحادیه‌های تعاونی‌ فعال
1380 308 14776 1560 963201
1395 544 34445 7654  
کشاورزی(2) 111 3046 2547 19505
معدنی(1) 5 59 15 351
فرش دستباف 17 1102 114 637
مسکن(2) 161 8970 1530 65718
صنعتی(2) 32 378 373 10444
تأمین نیاز تولید کنندگان 40 852 415 182422
تأمین نیاز مصرف کنندگان 75 18173 1263 1020205
حمل و نقل(2) 32 689 166 310572
خدماتی 63 676 1208 3892
عمرانی 3 356 9 26059
اعتبار 5 144 14 4685
1396 535 810032 1747806 6772
کشاورزی(2) 119 2766 56340 1887
معدنی(1) 4 53 360 8
فرش دستباف 20 1045 734 135
مسکن(2) 142 4710 63114 1375
صنعتی(2) 34 410 16205 517
تأمین نیاز تولید کنندگان 42 846 183950 291
تأمین نیاز مصرف کنندگان 76 798416 1079173 1182
حمل و نقل(2) 32 694 310497 162
خدماتی 59 637 3842 1193
عمران 3 356 25026 9
اعتبار 4 99 8665 13
1) شامل اتحادیه‌هاي فعال، غیرفعال و در دست اجرا می باشد.
2 ) آمار تفصیلی شرکتهاي تعاونی ذيربط در فصلهاي «کشاورزي، جنگلداري و شیلات» ، «معدن» ، «صنعت» ، «ساختمان و مسکن» و «حمل و نقل، انبارداري» و «ارتباطات» درج شده است.
مأخذ: - اقتباس از داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - جدول 14-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!