پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1371
مشخصات عمومی شرکت های تعاونی مصرف شهری 1370-1355
سال
جمع کل اعضا (هزار نفر)
شرکت‌های تعاونی غیر کارگری شرکت‌های تعاونی کارگری
تعداد عضو (هزار نفر) سرمایه (میلیارد ریال) تعداد عضو (هزار نفر) سرمایه (میلیارد ریال)
1355 1038 1143 631 3,93 1525 404 0,33
1360 2471 4117 1693 21,55 2376 778 1,05
1365 5370 9837 4641 113,54 4946 729 2,42
1367 6430 10110 5094 132,27 5323 1336 9,53
1368 6483 10332 5084 145,18 5064 1199 9,76
1369 6702 10505 5310 172,28 6288 1392 10,13
1370 6711 10799 5498 194,18 6858 1213 19,86
1-بجز شرکت‌های تعاونی روستائی
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1371
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!