پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1373
مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی روستائی 1373-1355
شرح 1355 1360 1365 1369 1370 1371 1372 1373
تعداد شرکت‌های تعاونی روستائی 2886 3032 3109 3110 3102 3088 2984 2985
عضو (هزار نفر) 2868 3405 4063 4334 4367 4399 5050 5001
سرمایه (میلیارد ریال) 6,96 13,1 38,29 75,68 84,38 101,23 116,6 143,92
ذخیره (میلیارد ریال) 3,07 3,79 13,44 27,12 27,19 30,69 34,65 46,45
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1373
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!