اقتباس از:  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259299/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-des-iran
تولید ناخالص داخلی (BIP) به قیمت سالهای 2008 - 2018 و درصد رشد نسبت به سال گذاشته
سال مبلغ به میلیارد دلار آمریکا درصد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل
2008 406,21 -0,08
2009 410,56 0,01
2010 482,38 5,73
2011 577,21 3,06
2012 389,20 -7,71
2013 396,41 -0,33
2014 423,41 3,22
2015 375,40 -1,59
2016 404,45 12,52
2017 431,92 4,28
2018 418,88 4
Quelle:   https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259299/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-des-iran درصد نسبت به سال گذشته از آدرس زیر 
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!