اقتباس از: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259304/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-pro-kopf-im-ira
تاریخ قرائت: 26.7.2018
تولید ناخالص داخلی (BIP) سرانه سال‌های 2008 تا 2018 (دلار آمریکا)
سال مبلغ
2008 5.621,47
2009 5.608,98
2010 6.504,87
2011 7.680,86
2012 5.118,47
2013 5.152,04
2014 5.395,79
2015 4.723,48
2016 5.026,67
2017 5.304,66
2018 5.085,91
مأخذ: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259304/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-pro-kopf-im-iran - قرائت شده در 26.7.2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!