اقتباس از: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات تولید ناخالص داخلی 1394

در ســال 1394 محصـول ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار (به قیمت ثابت سال 1390 (حـدود 6435 هـزار میلیـارد ریـال بـوده است که نسبت به سال قبل داراي افزایشـی معـادل 53/0 درصـد میباشد. 

در سـال 1394 بـیشتـرین سـهم ارزش افـزوده فعالیـت‌هـاي اقتصادي در محصول ناخالص داخلی (بـه قیمـت‌هـاي ثابـت سـال 1390) به ترتیب مربوط به بخش استخراج معدن (20%) صـنعت (13%) املاك و مستغلات (13%) عمـده فروشـی، خـرده فروشـی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (12%) کشاورزي، شکار و جنگلـداري و ماهیگیري(7%) بوده است. 

در سال 1394 هزینه مصرف نهـایی خصوصـی (شـامل هزینـه مصرف نهایی خانوارها و هزینه مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفـاعی در خدمت خانوارها) حدود 6430 هزار میلیارد ریال، هزینه مصرف نهایی دولت حدود 1878 هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابـت ناخالص حدود 2245 هزار میلیارد ریال و خالص صـادرات کالاها و خدمات حدود 441 هـزار میلیارد ریال بــه قیمــت‌هــاي جـاري براورد شده است. در بخش حساب‌هاي منطقه‌اي در سال 1394 ،استان‌هاي تهران و خوزســتان بــه ترتیــب بــا 7/23 و 3/14 درصــد، بــیشتــرین و استانهاي خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیـب بـا 55/0 و 57/0 درصد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاري را دارا بوده‌اند. 

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!