اقتباس از: مرکز آمار ایران. دفتر حساب‌هاي اقتصادي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
23-5- محصول نانخالص داخلی 1390- 1394 (sa 1396) (میلیارد ریال)
سال
شرح
ارزش افزوده محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار
1390 6661058 6689734
1393 12881940 12872917
1394 12266021 12314220
مأخذ- مرکز آمار ایران. دفتر حساب‌هاي اقتصادي - جدول 5-23- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!