اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
12-20- ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب طبقات کارکن 1375-1395
ارزش به میلیون ریال
سال جمع 49-10 نفر 99-50 نفر 100 نفر و بیشتر
(1)1375 34651959 3549115 1480547 23045148
1385 269399385 23504626 14144628 231748330
1390 624332432 54478644 37721573 532131216
(2)1391 848222600 74783184 51662087 721777329
1394 1414910422 196845059 110518779 1107546583
1395 1754395310 238250831 124219393 1391925086
1) اختلاف سرجمع با اجزاء مربوط به نکارگاه‌های صنعتی 1-9 نفر کارکن میباشد که در جمع منظور شده است.
۲) ارقام توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است.
مأخذ: استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 20-12 برای تا 1391 و جدول 17-8- برای تا 1395 - سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!