اقتباس از: دفتر حساب‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
23-6 - محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزاي هزینه نهایی ( میلیارد ریال )
شرح 1390 1394
به قیمت جاری
هزینه مصرف نهائی خصوصی 3089281 6429867
هزینه مصرف نهائی خانوارها 3083991 6420107
هزينه مصرف نهايي موسسات غير اتنفاعی در خدمت خانوارها 5290 9759
هزینه مصرف نهائی دولت 1338710 1877676
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1351392 2245429
آلات ماشين 431634 857458
بخش عمومی 230413 440702
بخش خصوصی 201222 416757
ساختمان 842916 1211432
بخش عمومی 614621 1040496
بخش خصوصی 228295 170936
دارائی‌های پرورش داده شده 20444 48455
اکتشافات معدنی 193 13145
نرم افزارهای کامپیوتری 4005 10314
نسخه‌های اصلی آثار ادبی، هنری و نمایشی 2 4281
سایر 52197 100343
خالص مصادرات کالاها و خدمات 794354 440788
صادرات کالاها و خدمات 1705730 2189232
واردات کالاها و خدمات 911376 1748444
تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری 115998 1320460
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) 6689734 123114221
خالص درآمد از خارج 490 28863
محصول ناخالص ملی= درآمد ناخالص ملی 6690224 12343083
کسر میشود: مصرف سرمایه ثابت 775080 1894423
درآمد ملی 5915144 10448660
به قیمت‌های ثابت سال 1390
هزینه مصرف نهائی خصوصی 3089281 2909262
هزینه مصرف نهائی خانوارها 3083991 2903647
هزينه مصرف نهايي موسسات غير اتنفاعی در خدمت خانوارها 5290 5616
هزینه مصرف نهائی دولت 1338710 766916
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1351392 1096021
آلات ماشين 431634 388350
بخش عمومی 230413 199597
بخش خصوصی 201222 188752
ساختمان 842916 598555
بخش عمومی 614621 510555
بخش خصوصی 228295 88000
دارائی‌های پرورش داده شده 20444 44565
اکتشافات معدنی 193 11277
نرم افزارهای کامپیوتری 4005 4907
نسخه‌های اصلی آثار ادبی، هنری و نمایشی 2 2119
سایر 52197 46248
خالص مصادرات کالاها و خدمات 794354 1115691
صادرات کالاها و خدمات 1705730 1648479
واردات کالاها و خدمات 911376 532787
تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری 115998 446806
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) 6689734 6434696
نتیجه رابطه مبادله بازرگانی . -3537
خالص درآمد از خارج 490 5292
محصول ناخالص ملی= درآمد ناخالص ملی 6690224 6436461
کسر میشود: مصرف سرمایه ثابت 775080 858207
درآمد ملی 5915144 5578250
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر حساب‌های اقتصادی - جدول 6-23- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!