اقتباس از: مرکز آمار ایران - دفتر حساب‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
23-10- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و تجهیزات بر حسب بخش‌های عمومی و خصوصی - 1375 - 1395
شرح 1375 1385 1390 1392 1393 *1394
به قیمت‌های جاری
جمع 22547 257607 520380 539530 966826 857458
بخش عمومی 11165 137115 272746 281440 497536 440702
دولت 3573 17872 27679 26027    
شرکت های دولتی 7592 119243 245066 255414    
بخش خصوصی 11382 120492 247634 258090 469290 416757
به قیمت‌های ثابت سال 1376
جمع 25017 96650 131757 71171 453169 388350
بخش عمومی 12388 51443 69057 37126 233204 199597
دولت 3964 6705 7008 3433    
شرکت های دولتی 8424 44738 62049 33692    
بخش خصوصی 12629 45207 62699 34045 219965 188752
مأخذ: اقتباس از داده های مرکز آمار ایران - دفتر حساب‌های اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393
*- آمار سال‌های 1393 و 1394 از سالنامه آماری کشور 1395 اقتباص شده است و به قیمت‌های ثابت 1390 میباشد.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!