اقتباس از: دفتر حساب‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
23-11- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخش‌های عمومی و خصوصی - 1375 - 1394
شرح 1375 1385 1390 1392 1393 *1394
به قیمت‌های جاری
جمع 32060 260044 794893 1088301 1238515 1211432
بخش عمومی 22036 169116 521376 650341 979387 1040496
دولت 10309 56611 213371 211026    
شرکت های دولتی 11727 112505 308005 439315    
بخش خصوصی 10024 90928 273517 437960 259128 170936
به قیمت‌های ثابت سال 1376
جمع 38468 61679 85116 65933 624097 598555
بخش عمومی 26440 41397 57388 38675 492054 510555
دولت 12369 13857 23486 12549    
شرکت های دولتی 14071 27539 33902 26126    
بخش خصوصی 12027 20282 27728 27258 132043 88000
به قیمت‌های ثابت سال 1390
جمع     842916 625028 624097 598555
بخش عمومی     614621 430395 492054 510555
بخش خصوصی     228295 194633 132043 88000
آمار سال‌های 1393 و 1394 از سالنامه آماری کشور 1395 اقتباص شده است . جدول 11-23
از به قیمت‌های ثابت سال 1390 به بعد از جدول 11-23- سالنامه آماری کشور 1396 استفاده شده است
مأخذ: اقتباس از داده های مرکز آمار ایران - دفتر حساب‌های اقتصادی - حدول 11.23. سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!